kwartalnik - ukazuje się od roku 1996
Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
pod redakcją
Katarzyny Walewskiej

Redakcja

"DIALOGI. Zeszyty IPP"
00-509 Warszawa, ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl

Zamówienia

"DIALOGI" można zakupić w Redakcji lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym, po uprzednim zamówieniu telefonicznym, listowym lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Istnieje możliwość subskrypcji oraz zakupu numerów archiwalnych.

 

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC W DIALOGACH

1. Dialogi przyjmują do druku:

1) Prace kliniczne, badawcze i kazuistyczne związane z leczeniem psychoanalitycznym lub psychoterapią analityczną.
2) Prace teoretyczne, poglądowe, związane z szeroko rozumianą teorią psychoanalityczną i jej różnorodnymi aplikacjami.
3) Prace dotyczące zagadnień interdyscyplinarnych pomiędzy psychoanalizą i psychoterapią analityczną, a innymi dziedzinami wiedzy.
4) Prace dotyczące analizy zjawisk i wydarzeń kulturowych i społecznych w świetle teorii analitycznej.
5) Prace dotyczące historii psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie.
6) Prace będące zapisami pracy psychoanalitycznej, jak seminaria, superwizje, posiedzenia szkoleniowe, wykłady i inne, mogące stanowić wkład do szkolenia psychoanalitycznego.
7) Listy do redakcji dotyczące prac publikowanych w czasopiśmie.
8) Notatki kronikarskie i informacyjne, w tym sprawozdania z konferencji naukowych i innych wydarzeń.
9) Recenzje książek o tematyce psychoanalitycznej i pokrewnej.
10) Inne prace po uprzednim uzgodnieniu z Redakcją.
2. Prace należy nadsyłać w 2 egzemplarzach maszynopisu zwykłego lub komputerowego, pisanych jednostronnie na papierze formatu A4. Długość prac nie powinna w zasadzie przekraczać 25 stron (czcionka Times New Roman CE 12 punktów, podwójny odstęp między wierszami, prosimy nie używać pisma curier). Do pracy należy dołączyć, w miarę możliwości, dyskietkę zapisaną w edytorze Word dla Windows. Do pracy należy dołączyć krótkie (do jednej strony) streszczenie w języku angielskim.
3.
Redakcja prosi o uwzględnienie jedynie niezbędnego i cytowanego w pracy piśmiennictwa.
4.
W spisie piśmiennictwa należy podać pozycje w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów. Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona numerem. Powinna zawierać:
* Zapis dla artykułu z czasopisma: nazwisko autorów, inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, tom, strony.
* Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, rok wydania, tytuł, miejsce publikacji, wydawca.
5.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie. Jeżeli praca była poprzednio publikowana w innym czasopiśmie lub formie książkowej, autor jest zobowiązany do uzyskania zgody na przedruk od właściciela praw autorskich przed skierowaniem pracy do druku w Dialogach. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (i ewentualnie odpis zgody właściciela praw autorskich, którym może być np. redakcja czasopisma, w którym praca się ukazała ), że ponowna publikacja pracy w Dialogach nie stanowi naruszenia praw autorskich Autora ani Wydawcy.
6. Nadesłane prace będą recenzowane. Po otrzymaniu uwag recenzenta autor proszony jest o nadesłanie tekstu z uwzględnionymi ewentualnymi uwagami recenzenta.
7.
Zakwalifikowanie pracy do druku następuje po otrzymaniu dyskietki lub maszynopisu z ostateczną wersją pracy i uwzględnieniu ewentualnych uwag prawnych, merytorycznych i formalnych.

Więcej informacji: http://choroby-weneryczne.pl/azytromycyna.html


REDAKTOR NACZELNY:
Katarzyna Walewska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Anna Chrostowska-Buzun
Anna Mikos
Sławomir Murawiec
Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
Paweł Walewski
Cezary Żechowski

KONSULTANCI NAUKOWI:
prof. Tadeusz Gałkowski prof. Robert Saciuk
prof. Lidia Grzesiuk
dr hab. Joanna Hauser

SEKRETARZ REDAKCJI

Katarzyna Nieszporska

REDAKTOR TECHNICZNY:

Ewa Bochyńska-Kubisa

TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI:

Zuzanna Ananiew


ZAMÓWIENIA

Katarzyna Nieszporska
Autor zdjęcia na okładce:
Marek Wajda


00-509 Warszawa,
ul. Krucza 46m. 83
tel./fax: (+4822) 628 35 89
e-mail: redakcja@dialogi.waw.pl


Gyno-Daktarin